Futurebuilt på Rykkin Skole

Konnerud Rør AS fikk rør-entreprisen på nye Rykkinn skole i Bærum. Det har blitt en topp moderne skole for 580 elever. Skolen ble bygget som et Future Built-prosjekt med miljø i høysetet.

Rykkinn skole ble bygd som et såkalt offentlig-privat samarbeid, og den private aktøren – Veidekke –  bygde og eide skolen, mens Bærum kommune skal leie bygget i 25 år.

Arbeidet med skolen startet sommeren 2014 og sto ferdig i januar 2016. Fra vår side var prosjektleder Thomas Bruun.  Prosjektet var på 8000 m2 bygningsmasse til 13 mill. kroner eks. mva. Når Rykkinn skole står klar høsten 2016, vil skolen fremstå som et tre-etasjers bygg i tre og mur med totale byggekostnader på 247 mill. kroner.


Tett samarbeid med andre aktører

Konnerud Rør AS hadde jobben med sanitæranlegget. Varmeanlegget med varmepumpe og 17 energibrønner forsyner radiatorer i klasserom, gulvvarme i garderober, forsamlingssal samt gymsal med varme. Vi sprinklet også hele bygget.

- Det ligger mye jobb i forkant av byggestart som vi håper skal gi avkastning i byggefasen, fortalte Thomas Bruun.

Erfaringer fra tidligere prosjekter har gjort at en skreddersydd prosjektgruppe som jobber veldig godt sammen, er satt sammen til oppdraget på skolen.

Prosjektet er prosjektert i Beam for å sikre en god prosjektstyring. Med Veidekke som hovedentreprenør har HMS-arbeidet stort fokus.

Gode HMS-systemer

- Veidekke er en veldig profesjonell aktør, og vi lærte mye av HMS-arbeidet deres. Det gjør at også vår bedrift blir enda bedre på HMS og vi videreutvikler oss, sier prosjektleder Thomas Bruun.

HMS-kurs gjennomføres for alle som skal arbeide inne på prosjektet. I tillegg har Konnerud Rør AS utviklet et eget HMS-system for hvert av Veidekke sine prosjekter.

Fokuset på HMS gjenspeiles i en svært ryddig arbeidsplass som fremstår som strøkent på hele byggeområdet.

FutureBuilt

Rykkinn skole er også et FutureBuilt-prosjekt. For å støtte opp om en klimavennlig byutvikling har kommunene vest i Oslo-regionen; Oslo, Bærum, Asker og Drammen gått sammen om programmet FutureBuilt. FutureBuilt er et tiårig program som går til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet er å utvikle 50 forbildeprosjekter, både områder og enkeltbygg, som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.

FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. FutureBuilt er en innovasjonsarena, og forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. Det forventes at prosjektene utforsker og tar i bruk nye arbeidsmåter, konsepter,
teknologier og produkter. Noen av forbildeprosjektene vil også inngå som case i forskningsprosjekter.

Lasse Hartz-Bruun, Thomas Bruun, Mathias Sielke og Kari Anne Slettevold Bjørnshol (Foto: Rune Midtskogen)
Prosjektleder Thomas Bruun på Rykkin Skole (Foto: Rune Midtskogen)